BEMUTATKOZÁS

Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!

Óvodánk Szigetszentmiklóson található, Budapest agglomerációs övezetében. A város egyik lakótelepének a szívében 1981-ben került átadásra 4 csoportszobával. A 2009-ben épült új rész további 6 csoportszobával növelte az intézményt. 2010-ben újabb 2 csoporttal bővültünk.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszünk, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek.

Óvodai nevelésünk célja ,hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).

Óvodai nevelésünkben alapelv, hogy:

  • A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
  • A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.
  • Az alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.

Csoportjainkat homogén életkorú gyermekek alkotják.

Fontosnak tartjuk az elfogadó, segítő, támogató attitűdöt ,mely mintát jelent a gyermek számára.

Óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Óvodapedagógusaink mindegyike felsőfokú diplomával rendelkezik. Több kollégának szakvizsgája, másoddiplomája is van.

Óvodapedagógusaink és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája biztosítja a minőségi nevelőmunkát, az esélyteremtő nevelést.

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása során a saját gyógypedagógusunk és utazó gyógypedagógusok biztosítják a gyermekek fejlesztését. Két gyógypedagógiai asszisztens egészíti ki a gyógypedagógusok fejlesztő munkáját azzal, hogy a csoportokban illetve csoporton kívül is folytatják a gyógypedagógusok által elkezdett egyéni fejlesztést szorosan együttműködve a gyermekek óvodapedagógusaival is.

A pedagógiai munkát minden csoportban a dajka néni segíti. Dajkáink mindegyike dajkaképzőt végzett, többüknek pedagógiai munkatárs végzettsége is van.

Minden kiscsoportban az óvodapedagógusok, a dajka mellett egy állandó pedagógiai asszisztens is segíti a nevelő-oktató munkát.

Az igazgató munkáját a két óvodatitkár támogatja, adminisztratív, tanügy-igazgatási és gazdálkodási feladatokat látnak el.

Konyhás kollégánk felel a napi háromszori étkezéshez -amit a szomszédos bölcsőde biztosít -szükséges feltételek meglétéért.

Az óvoda rendjét, tisztaságát, balesetmentes környezetét a takarítók és a kertész biztosítják.

Pedagógiai Programunk és az Alapprogram egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy intézményünk szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz.

Elkészítésekor az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja mellett figyelembe vettük a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is.

Nagyon fontosnak tartjuk olyan heti-és napirend kialakítását, amely a gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez biztosítja a feltételeket.

Elegendő időt biztosítunk az étkezésekre és a gondozási feladatokra, a sürgetés nélküli, nyugodt, derűs, az önállóságot fejlesztő, a kapcsolatokat, a közösséget erősítő óvodai életre.

Óvodánk tárgyi feltételeit folyamatosan fejlesztjük a Szigetszentmiklósi Önkormányzat, Alapítványunk bevételei és pályázati lehetőségek segítségével.

Nagyon jó böngészést kívánok honlapunkon!

A Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda Felnőtt Közössége nevében

Repkáné Ragó Zsuzsanna

igazgató

Megszakítás